شعر

زاهد از کوچه ي رندان به سلامت بگذر

تا خرابت نکند صحبت بدنامي چند

**********************

خدايا به لوح و قلم سوگند           به راز وجود و عدم سوگند

به آشفته حالي که بر خاکت           زند بوسه ها دم به دم سوگند

به مرغ اسيري که در قفسي           غريبانه سر زير پر دارد

به مرز فراتر از آنچه فلک             به پرواز مرغان نظر دارد

دور از ما کن چهره ي خود خواهي را

بر ما افشان پرتو آگاهي را

/ 0 نظر / 4 بازدید