پدرآمرزی!

 

پدرآمرزی!

در روزگار گذشته مردی بود که کفن مردگان می دزدید و نان زن و فرزند خویش
می داد و عمری به این کار مشغول بود و همه این سالها، به لعنت خلق
گرفتار!

در بستر مرگ فرزند را صدا کرد که فرزندم، من عمری به این کار مشغول بودم
و سالهاست که به لعنت خلق گرفتارم ، بیا و بعد از من تو کاری کن که
آمرزشی باشد برای پدرت.

پدر مُرد و پسر چندی بعد شغل پدر را دنبال کرد. با این تفاوت که کفن
مردگان را که می دزدید هیچ، با آنها آن می کرد، که ذکرش در اینجا جایز
نیست ! مردم انگشت به دهن جملگی می گفتند که:
خدا پدرش را بیامرزد که فقط کفن می دزدید ، اینکه هم کفن می دزدد وهم .... !


و پسر خوشحال که وصیت پدر را بجای آورده است .

به قول مرحوم عمران صلاحی، حکایت ماست،
در این مرز پر گهر هر که بر مسندی می نشیند خلق الله باید پدر بیامرزی
برای فرد رفته بگویند

/ 0 نظر / 24 بازدید