آئین نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکتهای تعاونی

آئین نامه نحوه ارزیابی سهام در شرکتهای تعاونی

 

با ارسال تصویر مصوبه مورخ 2/7/75 شورای معاونین و مدیران کل درخصوص تغییرات سرمایه درشرکتهای تعاونی؛ مقتضضی است جهت تسهیل و تسریع در اجرای مصوبه؛ اقدامات مشروحه ذیل صورت گیرد:

    1-    درصورت لغو عضویت (موضوع ماده 15 قانون بخش تعاون) عضو میتواند با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل

      و بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نماید.

    2-    تعاونی می تواند با رعایت قوانین؛ مقررات؛ دستورالعمل های صادره و اصول و موازین حسابداری و روش های

      دیگری بغیر از روش مشخص شده در مصوبه فوق الذکر در تعیین ارزش روز سهام استفاده نماید لیکن درصورت

      عدم تراضی عضو (یا ورثه وی) وشرکت در تعیین قیمت روز سهم نحوه ارزیابی سهام براساس مفاد مصوبه

      فوق الذکر خواهد بود.

    3-       ضمن اعلام مراتب به تعاونیها آموزش لازم درخصوص نحوه اجرای مصوبه به مدیران و بازرسان داده شود.

    4- پس از وصول گزارش هیات مدیره (منضم به گزارش هیات ارزیاب و مستندات آن) مبنی برتقویم ارزش روز

        سهام و تغییرات موردنظر پیشنهادی؛ مراتب سریعا" مورد رسیدگی قرارگرفته و مغایرت و نواقص احتمالی را کتبا"   به تعاونی در زمان مقرر اعلام و پیگیری لازمجهت انجام اصلاحات بعمل آید و پس از رفع اشکالات صحت محاسبه ارزش روز سهام گواهی گردد.

    5-    نظارت و دقت کافی درخصوص انتقال سهام اعضاء به هیات مدیره و بازرسان و اقرباء طبقه اول آنان خصوصا" در تعاونیهائی که از تسهیلات مالی دارای یارانه استفاده نموده اند بعمل آید.

    6-    کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با این دستورالعمل ملغی است و درصورت ابهام و یا نیاز به انجام کار تخصصی و راهنمائی با مرکز (دفر حسابرسی و رسیدگی به شکایات) حسابرسی و تدوین سیستم ها تماس  حاصل گردد.

تغییرات سرمایه در شرکتهای تعاونی

سرمایه در شرکتهای تعاونی متغیر و نامحدود است و میتوان با فروش سهام به اعضای شرکت و یا قبول اعضای جدید به میزان سرمایه افزوده و یا بازپرداخت بهای سهام اعضاء سرمایه شرکت را کاهش داد؛ افزایش و یا کاهش سرمایه بایستی با رعایت مفاد اساسنامه موردعمل؛ کلیه قوانین و مقررات مربوطه و تصویب مجمع عمومی صورت گیرد:

1- افزایش سرمایه

الف – صدور سهام جدید

سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید افزایش داد؛ شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد ویا اینکه مبلغی علاوه برمبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند* تادیه مبلغ سهام از محل سود تقسیم نشده و یا یک دوم اندوخته ** قانونی امکان پذیر میباشد دراین صورت واگذاری سهام جدید به اعضاء به نسبت سهامی که مالک خواهد بود.

 


   *  مبلغ اسمی سهام + اضافه ارزش سهم .... به اختصار........ ارزش روز سهم نامیده می شود.

   ** استفاده از یک دوم اندوخته قانونی بایستی با رعایت دستورالعمل مربوطه صورت گیرد (بخشنامه شماره 4876/5 مورخ 1/5/1375       معاون امور تعاونیها)

 ب – افزایش ارزش اسمی سهام

افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند. دراین صورت افزایش سرمایه باید نقدا" پرداخت شود.

توضیح اینکه تصمیم گیری در این خصوص از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد که بایستی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و با رای مثبت آنان به تصویب برسد.

 

2- کاهش سرمایه

کاهش سرمایه درشرکتهای تعاونی به دو صورت انجام می گیرد:

الف – خروج عضو

درصورت لغو عضویت به سبب استعفا؛ اخراج؛ فوت وجه سهام عضو خارج شده به میزان* ارزش روز سهام محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می گردد. پس از کسر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی باقیمانده به او یا ورثه اش پرداخت خواهد شد.

درصورت اعتراض عضو (یا ورثه وی) نسبت به ارزش روز محاسبه شده سهام آنان می توانند موضوع را جهت داوری به اتاق تعاون شهرستان یا استان ذیربط ارجاع و یا از طریق محاکم قضائی و با استفاده از کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تقویم ارزش روز سهام اقدام نمایند.

ب- کاهش ارزش سهام

اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود با تصویب مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه موجود کاهش می یابد. در این صورت رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام الزامی است.

 

   *  باتوجه به اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در مهر ماه سال 1377 و اصلاح ماده (15) قانون – سهم و کلیه

      حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه می گردد لذا چنانچه روش دیگری بجز محاسبه ارزش روز

      سهام دراساسنامه قید شده باشد. مبنای محاسبه روش تعیین شده در اساسنامه خواهد بود.

 3- وظایف هیئت مدیره وبازرسان

هیئت مدیره شرکتهای تعاونی موظفند تغییرات سرمایه در شرکت را مورد رسیدگی قرار داده و ضمن درج موضوع دردستور کار مجمع عمومی پیشنهادات خود را مستند به گزارش ارزیابی به شرح زیر مجمع عمومی ارائه دهند*.

·         میزان افزایش یا کاهش درسرمایه

·         نحوه فروش سهام جدید

·         ارزش روز هرسهم**

گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره پیشنهادات هیئت مدیره؛ عوامل و جهات مورد رسیدگی و توجیهات عنوان شده باشد.

 

   * نسخه ای از گزارش هیئت مدیره به همراه گزارش هیئت ارزیاب بایستی حداقل یکماه قبل از برگزاری مجمع عمومی به

     بازرسان شرکت و وزارت تعاون تسلیم گردد در صورت پیشنهاد کاهش ارزش سهام این مدت حداقل 45 روز می باشد. بازرسان   و وزارت تعاون موظفند نظر خود را حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع؛ به شرکت اطلاع دهند.

  ** ارزش روز هر سهم توسط هیئت ارزیاب منتخب هیئت مدیره برآورد و کتبا" با ذکر مستندات به هیئت مدیره تسلیم می گردد؛    هیئت مدیره می تواند در سنوات بعد با توجه به وضعیت مالی شرکت و سایر عوامل موثر ارزش روز را راسا" به مجمع عمومی    پیشنهاد نماید.

 4- مجمع عمومی

مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت و وزارت تعاون؛ درصورتیکه اظهارنظر کرده باشد در موارد ذیل اتخاذ تصمیم می کند:

 

·         تصویب میزان افزایش یا کاهش در سرمایه شرکت.

·         نحوه فروش سهام جدید.

·         دادن ماموریت به هیئت مدیره جهت ابطال سهام اعضاء خارج شده و پرداخت ارزش روز سهام آنان.

·         تصویب ارش روز هرسهم برای دوره مالی آینده.

·         تصویب تغییرات سرمایه در دوره مالی گذشته*.

*1- درصورت انتقال سهام اعضاء به یکدیگر (با موافقت هیئت مدیره) ویا افراد جدید ثبتی در دفاتر قانونی (روزنامه و کل) صورت نمی گیرد و مشخصات عضو جدید در دفتر سهام درج میگردد.

2- انتقال سهام اعضاء شرکت به هیئت مدیره و بازرسان و اقرباء طبقه اول آنان بایستی پس از اخذ موافقت ادارات کل تعاون (دفاتر ستادی ذیربط در مورد تعاونیهای فرااستانی) صورت گیرد.

5- ارزیابی سهام در شرکتهای تعاونی

ارزش روز هر سهم در شرکتهای تعاونی عبارت است از حاصل ما به التفاوت دارائیهای تجدید ارزیابی شده و بدهی ها، تقسیم برتعداد سهام شرکت. نحوه ارزیابی و ثبت تغییرات به شرح زیر میباشد:

الف – ارزیابی دارائیها وبدهی ها:

1- دارائیها

   1-1- موجودی نقد ریالی اوراق بهادار؛ سپرده بانکی به ارزش دفتری و با احتساب سودمتعلقه؛ وجوه ارزی

         به نرخ قابل تسعیر اعلام شده توسط بانک مرکزی.

   2-1- حسابها و اسناد دریافتنی؛ پیش پرداختها متکی به جدول سنی با درنظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک  الوصول به ارزش دفتری.

   3-1- موجودی کالا با درنظرگرفتن ذخیره کاهش ارزش موجودی (اقلام ضایعاتی) به ارزش دفتری؛ درصورت

         تفاوت فاحش (بیش از 20 درصد) بین ارزش دفتری و ارزش روز؛ ملاک محاسبه ارزش روز خواهد بود.

   4-1- سفارشات مواد و کالا براساس مخارج انجام شده.

   5-1- سرمایه گذاریها

         - سهام سایر شرکتها و موسسات درصورت قیمت گذاری در بورس به قیمت بازار درغیراینصورت براساس  کارشناسی قیمت روز.

         - سایر مشارکتها براساس ارزیابی قیمت روز درصورتیکه امکان محاسبه ارزش روز وجود نداشته باشد ملاک  ارزش ویژه مذکور درآخرین صورتهای مالی شرکتهای مزبور میباشد.

   6-1- زمین؛ ساختمان؛ تاسیسات؛ ماشین آلات؛ اثاثه اداری؛ وسائط نقلیه به قیمت قابل تبدیل به نقد در زمان. ارزیابی (با فرض تداوم فعالیت و با رعایت اصل احتیاط وپیش بینی مالیات و هزینه های تبدیل با فرض

         انجام معامله).

   7-1- سایر دارائیها از قبیل امتیاز آب؛ برق؛ تلفن؛ گاز؛ به قیمت روز و سایر امتیازات و سرقفلی و علائم تجاری  ب

/ 0 نظر / 20 بازدید