40گام موفقیت


1.
آموزش بوسیله کتاب فقط یک نوع هوشمندی را پرورش می هد،بزرگترین روشنفکران آنهایی بودند که ابتدا با عمل کردن چیز آموختند .


2.
هفتکلمه را در صدر ذهن خود جای دهید وبه منطق و هوشیاری که در ژرفای آنهانهفته است توجه کنید وآن هفت کلمه را که فرشته صلح به شما ندا میدهدبشنوید(( شما همان چیزی خواهید بود که فکر می کنید.))


3.
اینحقیقت کهن را بنویسیدو هر روز آن را بخوانید که ((وقتی در جستجوی خوشبختیخویش هستید خوشبختی همیشه از نزدیک شدن به شما سر باز میزند ،ولی اگربدنبال خوشبختی دیگران برآیید خودتان هم خوشبختی را خواهید یافت.))

4.
درمیان کسانی باشید که اهل عمل هستند وبی باکی نشان می دهندو بر عکس ،ازافرادی که شما را به غرق شدن در بهانه ها و توجیهات رهنمون می سازند،دوریکنید .منبع انرژی های خود را از هر نوع آلودگی حفظ کنید.


5.
تنها چیزی که برای رسیدن به مقصد مفید است اراده و خواست شماست ،کافی است چیزی را بخواهید.

6.
در کسب و کار،اصل همکاری و خدمت را مقدم بر هر چیز بدانید.

7.
اول هر ماه یک جمله را شعار خود قرار دهید و سعی کنید تا پایان ماه پاییبند آن باشید.
8.ایمان دید شما را باز می کند.


9.
وجودشک در زندگیمان مانند داشتن یک خیانتکار در زندگی است. شک خائن است زیرااز محدودیت ها و کمبودها جهت تاثیر گذاشتن بر زندگی شما استفاده می کند.

10.
به چیزهای پیش پا افتاده و کم ارزش زندگی زیاد توجه نکنید، بلکه یاد بگیرید به درون بنگریدوسطوح بالاتر آگاهیرا بشناسید.

11.
زندگی خویش رادرمسیردلخواه هدایت کنیدوبه آنچه می خواهیدبرسید.


12.
سعی کنید هر کسی را به نحوی درزندگی شماظاهرمی شودبه چشم یک آموزگاربنگریدواز او چیز بیاموزید.

13.
برای امروز زندگی کنید.از تمام وابستگی های گذشته خود به عنوان بهانه ای برای شرایط امروز خود دست بردارید.

14.
هنگامیکه ماخودشایستگی برگزیدن شیوه ابتکاری خویشتن برای برخورد با جهان خویش ومردمان آن را داریم،هیچ لزومی ندارد اجازه دهیم اعمال دیگران افکار ما راکنترل کند.

15.
نفرت دیگران را با عشق پاسخ گویید.عشقی راکه بروز می دهید به خودتان باز می گردد و هدیه آن آزادی ورهایی است.


16.
آنچه که آینده بود حال است و آنچه که حال است گذشته می شود، پس نگرانی چرا؟

17.
اگر ذهنم طوفانی باشد،افکار صلح جویانه راچه حاصل؟

18.
اگر برای تجربه کردن نتیجه تلاشم،کم طاقت باشم مانند این است که سعی در خوردن میوه های نارس داشته باشم.

19.
بگذارآنچنان تلاش کنم که همچون سرمشقی الهام بخش دیگران شوم.


20.
کسی که بتواند با تواضع خوبگیرد،عظمت را تسخیرخواهد کرد.
21. افراد متقلب هیچگاه نمی توانند از آرامش ذهن لذت ببرند زیرا آنها با حقه هایشان به هم گره خورده اند.

22.
افراد صادق به همان اندازه که دیگران از آنها راضی هستند ،از خود رضایت دارند.

23.
گاه در زندگی آنقدر ماسکهای مختلفی به چهره می زنم که دیدن خود واقعی ام مشکل میشود.
24.اگر در همه کارها صادق باشم،افکار،گفته هاواعمالم سر شار از اعتماد به نفس خواهد شد.

25.
بزرگترین شفا بخشان خدا و گذر زمان است.

26.
زندگی با هدف زندگی با ارزشی است.

27.
خودت باش!طبیعی باش!این بسیار آسان تر ازاین است که تظاهر کنی شخص دیگری هستی.


28.
وقتی عصبانی هستم،مقدار زیادی از انرژیام تلف می شود.

از انرژیت عاقلانه استفاده کن.

29.
سکوت به ذهن استراحت میدهد،واین به معنای استراحت دادن به بدن است. گاهی استراحت تنها داروی مورد نیاز است.


30.
آرامش وبردباری مانند دستگاه تهویه اتاق عمل می کنند، آنها کارایی شخص را افزایش می دهند

31.
راه حل از یک ذهن آرام به راحتی می آیید.


32.
اگر قادربه از بین بردن میلم به عصبانیت نباشم چطور میتوانم از دیگران برای عدم کنترل خودشان انتقاد کنم.


33.
موفقیت از آرامش ذهن بر می خیزد.

34.
بهترین راه برای ازبین بردن ترس،مجهزشدن به دانش وفهم است.


35.
بگذار من آهنربای آرامش باشم.بدین ترتیب،می توانم روح نا آرام راجذب کنم و به آن آرامش ببخشم.

36.
اگر کسی با عصبانیت با من صحبت میکند،بگذارمن کسی باشم که آب آرام بخش عشق را روی آتش می ریزم.

37.
اگرچهره ام مملوازنگرانی باشد،دیگران راهم نگران خواهم کرد.


38.
انسانهای شکاک نمیتوانند به آرامش برسند،پس برای افرادی که آرامش ذهن ندارند شادی وجود نخواهد داشت.

39.
خدا قدرت زیادی دارد.اگر غصه زیادی داری باخدا در میان بگذار.

40.
سکوت،نبودن صداست.سکوت وآرامش،تعادل ذهن است .
/ 0 نظر / 7 بازدید