اهداف و ضوابط کلی بخش تعاون

اهداف و ضوابط کلی بخش تعاون  blt_ico.gifblt_ico.gifblt_ico.gif

ماده 1- اهداف بخش تعاونی عبارتست از:

1-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

2-قراردادن وسایل کار دراختیارکسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.

3-پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت دردست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

4-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

5-قرارگرفتن مدیریت و سرمایه ومنافع حاصله دراختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.

6- پیشگیری از انحصار؛ احتکار؛ تورم و اضرار به غیر.

7-توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

new.gifتبصره  اهداف مذکور این ماه باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود .

ماده 2- شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.

ماده 3- دولت موظف است با رعایت این قانون و درحد مقررات به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت دراداره تعاونیها با کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون دراختیار آنها قرار دهد.

ماده 4- دولت وکلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه ها خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

ماده 5- اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:

نام با قید کلمه تعاونی - هدف - موضوع - نوع - حوزه عملیات - مدت - مرکز اصلی عملیات و نشانی - میزان سرمایه - مقررات مربوط به عضو -  ارکان - مقررات مالی و کار - انحلال و تصفیه.

new.gifتبصره  تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.

ماده 6- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی درهرصورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد.

ماده 7- شرکتها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد

انتقال به بالای صفحه

  blt_ico.gifblt_ico.gifblt_ico.gif عضو  blt_ico.gifblt_ico.gifblt_ico.gif

ماده 8- عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی (*1) که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده وملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

new.gifتبصره 1- درتعاونیهای اشتغال زا کمکهای دولتی به نسبت اعضای شاغل درآن تعاونی واگذار می شود.(*2)

new.gifتبصره 2- درتعاونیهای چند منظور ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد؛ داشتن عضو غیر شامل مجازاست؛اما هیأت مدیره و مدیر عامل باید از میان اعضای شاغل انتخاب گردد.

ماده 9- شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از:

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2-عدم ممنوعیت قانونی و حجر. (*3)

3-خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.(*4)

4-درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.

4-عدم عضویت در تعاونی مشابه.

ماده 10- اعضا درکلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

ماده 11- کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.

ماده 12- خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی توان آن را منع کرد.

new.gifتبصره 1- اعضای متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتبا" به اطلاع تعاونی برسانند.

new.gifتبصره 2- درصورتیکه خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد؛ وی ملزم به جبران است.

ماده 13- درموارد زیر عضو ازتعاونی اخراج می شود :

1-از دست دادن هریک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.

2-عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی(*5) عادی.

3-ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.

new.gifتبصره – تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیات مدیره یا بازرسان(*6) و تصویب مجمع عمومی خواهد بود .

ماده 14- درصورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند؛ عضو تعاونی شناخته شده و درصورت تعدد بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتبا" اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت درتعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند؛ عضویت لغو می گردد.

new.gifتبصره – اگرتعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد؛ یک یا چند نفر به تعداد موردنیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می شوند.

ماده 15- درصورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او ورثه اش حداکثر ظرف مدت 3 ماه پرداخت خواهد شد.(*7)

new.gifتبصره  درصورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یامصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می گردد.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*1- عبارت "یا حقوقی غیردولتی" در اصلاحیه مصوب 5/7/77 اضافه شده است.

*2- تبصره (1) قبل از اصلاحیه مورخ 5/7/77 به صورت زیر بوده است:

"درتعاونیهای تولید؛ عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد".

*3- عبارت ورشکستگی به تقصیر " در اصلاحیه مورخ 5/7/77 از آخربند 2 حذف گردید.

*4- این بند قبل ازاصلاحیه مورخه 5/7/77 بدین شرح بود   " عدم سابقه ارتشاء؛ اختلاس و کلاهبرداری".

*5- دراصلاحیه مورخ 5/7/77 کلمه "عادی" درانتهای این بند جانشین "فوق العاده"شده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید