چیپس سیب زمینی را برای خانمهائی که وقتشان را با کامپیوتر....

چیپس سیب زمینی را برای خانمهائی که وقتشان را با کامپیوتر

 پر کرده اند ببینید

 

5119919612022512918473177166942397516821220.jpg

 

معلم یک کودکستان به بچه های کلاس گفت که میخواهد با آنها بازی کند . او به آنها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و درون آن بهتعداد آدمهایی که از آنها بدشان میآید ، سیب زمینی بریزند و با خود بهکودکستان بیاورند

فردا بچه ها با کیسه های پلاستیکی به کودکستان آمدند . در کیسه بعضی ها 2 بعضی ها 3 ، و بعضی ها 5 سیب زمینی بود

معلم به بچه ها گفت : تا یک هفته هر کجا که می روند کیسه پلاستیکی را با خود ببرند . روزها به همین ترتیب گذشت وکمکم بچه ها شروع کردند به شکایت از بوی سیب زمینی های گندیده . به علاوه ،آن هایی که سیب زمینی بیشتری داشتند از حمل آن بار سنگین خسته شده بودند . پس از گذشت یک هفته بازی بالاخره تمام شد و بچه ها راحت شدند


معلم از بچه ها پرسید : از اینکه یک هفته سیب زمینی ها را با خود حمل می کردید چه احساسی داشتید ؟

بچه ها از اینکه مجبور بودند ، سیب زمینی های بد بو و سنگین را همه جا با خود حمل کنند شکایت داشتند

آنگاه معلم منظور اصلی خود را از این بازی ، این چنین توضیح داد

ایندرست شبیه وضعیتی است که شما کینه آدم هایی که دوستشان ندارید را در دلخود نگه می دارید و همه جا با خود می برید . بوی بد کینه و نفرت قلب شمارا فاسد می کند و شما آن را به همه جا همراه خود حمل می کنید . حالا کهشما بوی بد سیب زمینی ها را فقط برای یک هفته نتوانستید تحمل کنید

پس چطور می خواهید بوی بد نفرت را برای تمام عمر در دل خود تحمل کنید؟

 

__________________________________________________________________________________________

 

2cpwdib.jpg

2myn284.jpg

21jsmu1.jpg

2cpyeio.jpg

dxfdk0.jpg

n4yutw.jpg

2cpdqwx.jpg

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید